Vedenie účtovníctva


Zabezpečíme vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty a pre neziskový sektor. Účtovníctvo je vedené klientom v zmysle Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté účtovné služby zahrňujú:

• vedenie účtovníctva
• vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH
• vypracovanie účtovnej závierky
• spracovanie daňového priznania k dani z príjmov 

• poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku
a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
• priebežná kontrola interne vedeného účtovníctva u klienta


Personalistika a mzdy

Spracovanie mzdovej agendy je zabezpečené v zmysle aktuálnych predpisov na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté služby zahrňujú:

• komplexné spracovanie miezd
• vypracovanie a odoslanie výkazov pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu
a Daňový úrad
• spracovanie ročných zúčtovaní pre zdravotné poisťovne
• spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti

• vedenie mzdových listov

• vedenie evidenčných listov

• personálne poradenstvo – uzatváranie pracovných zmlúv, dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, hmotná zodpovednosť a pod.


Ekonomické a účtovné poradenstvo

Ekonomické a účtovné poradenstvo poskytujeme ako pridaná hodnota pre zmluvných klientov v rámci zmluvného vzťahu alebo formou konzultácii. Ide o poskytovanie nasledujúcich činností:

• poradenstvo pri optimalizácii daňového zaťaženia
• poradenstvo pre začínajúce podnikateľské subjekty

• spracovanie vnútropodnikovej smernice
• vypracovanie podnikateľských zámerov a podkladov pre banku

• vypracovanie finančných analýz
• oboznamovanie klientov so zmenami v legislatíve


Založenie spoločnosti

Zabezpečíme založenie novej spoločnosti s ručením obmedzením. Služby súvisiace so  založením spoločnosti zahŕňajú najmä:

• odkonzultovanie predmetov podnikania na príslušnom živnostenskom úrade,
vybavenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny
• príprava zakladateľských zmlúv a ostatných právnych dokumentov potrebných
na založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra
• podanie návrhu na zápis do obchodného registra na príslušnom súde
• registrácia obchodnej spoločnosti na príslušnom daňovom úrade
na daň z príjmov právnických osôb, prípadne ďalšie dane


Z hľadiska ručenia za vykonané práce je spoločnosť poistená zmluvou pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva.

 

 

 

 
EkonoConsult, s.r.o., Komenského 688/7, 079 01 Veľké Kapušany, Tel.: +421 918 69 53 73, e-mail: office@ekonoconsult.eu
design marek.vach | code vjcom & joomla