Sociálna ekonomika

Vo viacerých krajinách Európy je sociálna ekonomika dôležitým sektorom ekonomiky, najmä kvôli orientácii na riešenie spoločenských problémov akými sú nezamestnanosť a sociálne vyčlenenie, prístup ku bývaniu, vzdelaniu alebo iným verejným službám.

Sociálna ekonomika je súhrn aktivít vykonávaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.

V roku 2019 získala naša spoločnosť štatút registrovaného sociálneho podniku, stala sa tak súčasťou sociálnej ekonomiky. EkonoConsult, s.r.o. r.s.p. je integračným podnikom, ktorá pomáha ohrozeným skupinám uplatniť sa na trhu práce. Pozitívny sociálny vplyv dosahujeme zamestnávaným zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Účtovníctvo sociálneho podniku má svoje špecifiká. Okrem znalostí z účtovnej a daňovej legislatívy ,je dôležité poznať a správne aplikovať zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Pre vedenie účtovníctva sociálneho podniku mame dostatočné vedomosti a cenné skúsenosti, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v oblasti sociálneho podnikania.

Pre klientov, ktorý nepodnikajú v oblasti sociálnej ekonomiky ponúkame profesionálne služby s parametrami spoločensky zodpovedného podnikania. Naše služby si môžete uplatniť ako náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.